top of page

Aradığınız yazıyı bulamamanız veya hata alınması halinde arama kısmını kullanarak ulaşabilirsiniz.

Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat Davası

Güncelleme tarihi: 9 Eyl 2019

Haksız tutuklama nedeniyle tazminat davasının Kanunda yer aldığı genel ismi koruma tedbirleri nedeniyle tazminat davasıdır. Söz konusu tazminat davası Ceza Muhakemeleri Kanunu 141. Madde ve devamında yer almaktadır.

Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat Davası
Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat Davası | Av. Feyzullah ALTAŞ

Suç soruşturması veya kovuşturması sırasında;

a) Kanunlarda belirtilen koşullar dışında yakalanan, tutuklanan veya tutukluluğunun devamına karar verilen,

b) Kanunî gözaltı süresi içinde hâkim önüne çıkarılmayan,

c) Kanunî hakları hatırlatılmadan veya hatırlatılan haklarından yararlandırılma isteği yerine getirilmeden tutuklanan,

d) Kanuna uygun olarak tutuklandığı hâlde makul sürede yargılama mercii huzuruna çıkarılmayan ve bu süre içinde hakkında hüküm verilmeyen,

e) Kanuna uygun olarak yakalandıktan veya tutuklandıktan sonra haklarında kovuşturmaya yer olmadığına veya beraatlerine karar verilen,

f) Mahkûm olup da gözaltı ve tutuklulukta geçirdiği süreleri, hükümlülük sürelerinden fazla olan veya işlediği suç için kanunda öngörülen cezanın sadece para cezası olması nedeniyle zorunlu olarak bu cezayla cezalandırılan,

g) Yakalama veya tutuklama nedenleri ve haklarındaki suçlamalar kendilerine, yazıyla veya bunun hemen olanaklı bulunmadığı hâllerde sözle açıklanmayan,

h) Yakalanmaları veya tutuklanmaları yakınlarına bildirilmeyen,

i) Hakkındaki arama kararı ölçüsüz bir şekilde gerçekleştirilen,

j) Eşyasına veya diğer malvarlığı değerlerine, koşulları oluşmadığı halde elkonulan veya korunması için gerekli tedbirler alınmayan ya da eşyası veya diğer malvarlığı değerleri amaç dışı kullanılan veya zamanında geri verilmeyen,

k) Yakalama veya tutuklama işlemine karşı Kanunda öngörülen başvuru imkânlarından yararlandırılmayan, Kişiler, maddî ve manevî her türlü zararlarını, Devletten isteyebilirler.


Yukarıda yazan hâller dışında, suç soruşturması veya kovuşturması sırasında kişisel kusur, haksız fiil veya diğer sorumluluk hâlleri de dâhil olmak üzere hâkimler ve Cumhuriyet savcılarının verdikleri kararlar veya yaptıkları işlemler nedeniyle tazminat davaları ancak Devlet aleyhine açılabilir.


Tazminat isteminin koşulları


Süresi

Karar veya hükümlerin kesinleştiğinin ilgilisine tebliğinden itibaren üç ay ve her hâlde karar veya hükümlerin kesinleşme tarihini izleyen bir yıl içinde tazminat isteminde bulunulabilir.


Yetkili ve Görevli Mahkeme

İstem, zarara uğrayanın oturduğu yer ağır ceza mahkemesinde ve eğer o yer ağır ceza mahkemesi tazminat konusu işlemle ilişkili ise ve aynı yerde başka bir ağır ceza dairesi yoksa, en yakın yer ağır ceza mahkemesinde karara bağlanır.


Karar Sonrası Başvuru Süreci

Tazminata ilişkin mahkeme kararları, kesinleşmeden ve idari başvuru süreci tamamlanmadan icra takibine konulamaz. Kesinleşen mahkeme kararında hükmedilen tazminat davalı idareye başvuru yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde ödenir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde, karar genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur.


Haksız tutuklama nedeniyle tazminat davasında, kişinin uğradığı tüm maddi ve manevi zararlar ağır ceza mahkemesinden dava ile talep edilmektedir. Bu davalara ilişkin olarak maddi zararlar somut olarak ortaya konulur, manevi zararlar ise durumun gerektirdiği koşullara göre talep edilir. Yukarıda izah edildiği üzere, haksız tutuklama nedeniyle tazminat davası dışında soruşturma ve kovuşturma aşamasında belirtilen durumlardan herhangi biriyle karşılaşılmış olması halinde de dava açılabilmektedir.


Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat Davası, Ağır Ceza Mahkemesi

Avukata Sor: 0545 255 75 17

Comments


bottom of page