top of page

Aradığınız yazıyı bulamamanız veya hata alınması halinde arama kısmını kullanarak ulaşabilirsiniz.

İşe İade Davasında İşe Başlatmama Sonuçları

Güncelleme tarihi: 7 Mar 2022

İşe iade davası açtınız ve mahkeme işe iadenize karar verdi. Bu karar da kesinleşti ve işverene süresi içerisinde başvuruda bulundunuz. (Bknz. İşe İade Davası) İşveren ise bu başvuru üzerine bir ay içinde işe başlatmadı veya başlatmayacağını bildirdi. Bu durumda ne yapılması gerekir, hangi hak ve tazminatlar istenebilir, bu yazımızda bunları cevaplayacağız.

İşe İade Davasında İşe Başlatmama Sonuçları
İşe İade Davasında İşe Başlatmama Sonuçları | Av. Feyzullah ALTAŞ

Öncelikle işverenden talep edilecek kalemler şunlardır: Kıdem tazminatı farkı, ihbar tazminatı farkı, yıllık izin tutarı farkı, boşta geçen süre ücreti, işe başlatmama tazminatı


1- Boşta geçen süre ücreti: İşçi işten çıkartıldığı tarihteki net ücretine yemek ve yol ücretleri eklenerek hesaplanacak mahkeme kararında yer alan 4 aya kadar olan ücrettir.(Yargıtay 9.HD E. 2008/20635 K. 2009/12263)


2- İşe Başlatmama Tazminatı: İşçinin işe kabul edilmediği tarihteki aynı emsaldeki işçilerin aldığı brüt ücret tutarı üzerinden mahkeme kararında yer alan 4 aydan 8 aya kadar olan tazminattır. (Yargıtay 9.HD E. 2008/20635 K. 2009/12263)


3- Kıdem ve İhbar Tazminatları Farkları: İşçiye işten çıkarıldığı tarihte kıdem ve ihbar tazminatı ödenmişse de, iş akdinin feshi işe iade sonrası işe başlatmama tarihi olduğundan bu tarihteki kıdem tazminatı tavanı ve emsal işçilerin maaşları ve sosyal hakları değerlendirilmeli, 4 aya kadar boşta geçen süre çalışmış kabul edilmeli ve buna göre yapılan hesaplamalarla aradaki fark da işçiye ödenmelidir.(Yargıtay,22 H.D. E:2017/6815, K:2017/8460)


4- Yıllık İzin Ücreti Farkı: İşten çıkarılma tarihi işe başlatmama tarihi olarak kabul edildiğinden yine yukarıdakilere benzer olarak, işçinin emsal işçilere göre ücreti belirlenmeli ve buna göre yıllık izin ücreti belirlenerek aradaki fark ödenmelidir.


Tüm bu alacak kalemleri yönünden alacakların brüt olarak hesaplanması halinde nete çevrilerek talep edilmeli arabuluculuğa başvurulmalı veya icra takibine girişilmelidir. Yapılacak icra takibi ilamsız icra takibi olup, mahkeme kararı takibe eklenebilir. İcra takibine itiraz edilmesi halinde arabuluculuğa başvurularak, iş mahkemelerinde alacak davası açılması gerekecektir.


Tüm bu süreçler incelendiğinde işe iade davasında işe başlatmama sonuçlarında pek çok ayrıntı kalemler bulunduğu, bu kalemlerin hesaplamalarında farklılıklar olduğu açıktır. İşçinin işe iade davasını kazanmasına rağmen sonuçlarını sağlıklı olarak elde edebilmesi adına iş hukuku avukatına danışmasında fayda olacaktır. Yanlış ve hatalı işlemler yapılması halinde hak kayıplarına uğranılması, karşı davalara maruz kalınabilmesi mümkündür.


İşe İade davasında işe başlatmama sonuçları

Comments


bottom of page