top of page

Aradığınız yazıyı bulamamanız veya hata alınması halinde arama kısmını kullanarak ulaşabilirsiniz.

İnfaz Yasasındaki Nisan 2020 Değişiklikleri

Güncelleme tarihi: 7 Mar 2022

15 Nisan 2020 tarihli ve 31100 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler gündemde genellikle af olarak yansımış olsa da, yapılan düzenlemeler bir ceza affı olmayıp infaz düzenlemesidir. Kısaca bir kısım cezaların yatarının değişmesidir.

Bu yasada yer alan 2 temel ve önemli husus şu şekildedir:

1- Koşullu salıverilme süresi bir kısım suçlar hariç, cezalarının yarısını(1/2'sini) infaz kurumunda çekmek şeklinde değiştirilmiştir.

Değişiklik Kanununun 48.maddesi ile 5275 sayılı Kanunun 107. maddesinde yer alan koşullu salıverilme süresi 2/3'ten yarısı şeklinde değiştirilmiştir. Ancak, yine Türk Ceza Kanununun;

a) Kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,

b) Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan (madde 87, fıkra iki, bent d) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,

c) İşkence suçundan (madde 94 ve 95) ve eziyet suçundan (madde 96) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,

d) Cinsel saldırı (madde 102, ikinci fıkra hariç), reşit olmayanla cinsel ilişki (madde 104, ikinci ve üçüncü fıkra hariç) ve cinsel taciz (madde 105) suçlarından süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,

e) Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan (madde 102, 103, 104 ve 105) hapis cezasına mahkûm olan çocuklar,

f) Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlardan (madde 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,

g) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) hapis cezasına mahkûm olan çocuklar,

h) Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarından (madde 326 ilâ 339) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar, cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler.


Bazı suçların infaz oranı ise cezanın 3/4'ü şeklinde olup, değişiklik yapılmamıştır:

- Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar (TCK 102/2, 103, 104/2-3)

- Uyuşturucu madde ticareti suçu (TCK 188)

- 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar.

2- 30.03.2020 tarihinden önce işlenen suçlarda(bir kısımı hariç), 1 yıllık denetimli serbestlik süresi, 3 yıla çıkarılmıştır.

30.03.2020 tarihinden önce aşağıda yer alanlar hariç işlenmiş suçlarda, davası açılmış veya açılmamış olması bir önem arz etmeksizin cezanın infazı koşullu salıverilme süresine 1 yıl kala dışarda denetimli serbestlik şeklinde gerçekleşiyordu. İlgili düzenleme ile bu süre geçici madde ile 3 yıla çıkarılmıştır.

Bu kapsamda yer almayan suçlar:

-Türk Ceza Kanununun kasten öldürme suçları (madde 81, 82 ve 83),

-Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama,

-Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu (madde 87, fıkra iki, bent d),

-İşkence suçu (madde 94 ve 95),

-Eziyet suçu (madde 96),

-Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (madde 102, 103, 104 ve 105),

Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (madde 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138),

-Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu (madde 188)

-İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar,

-12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar

Yeni düzenlemeleri örneklendirmek gerekirse;


a) İnfazı 1/2 ve denetimli serbestlik süresi 3 yıl olan suçlar yönünden:

6 yıl hapis cezasının koşullu salıverilme süresi 3 yıl olup, cezanın infazına 3 yıl kaldığından denetimli serbestlikten yaralanabilecek ve bir anlamda yatarı olmayacaktır. Yine 6 yılın altındaki suçlar yönünden aynı şekilde istisna şartlar hariç olmak üzere girdi-çıktı şeklinde infazı bulunmaktadır.


b) İnfazı 2/3 ve denetimli serbestlik süresi 1 yıl olan suçlar yönünden:

6 yıl hapis cezasının koşullu salıverilme süresi 4 yıl olup, 1 yıl da denetimli serbestlik indirimi halinde 3 yılın sonunda salıverilecektir.,


Değişiklik yasasında bunlar gibi daha pek çok düzenleme yapılmış olup, genele hitap etmesi yönünden yukarıda iki konuya özellikle değinilmiştir. Diğer değişikliklere buradan ulaşabilirsiniz.


Bahsi geçen düzenleme yeni olduğundan uygulamada hatalar olabileceği değerlendirilmektedir. Bu nedenle yasadan etkilenenlerin, infaz sürelerinde tereddüt yaşayan veya infazının yanlış hesaplandığını düşünenlerin bir avukata danışmasını tavsiye ediyoruz.


İnfaz Yasasındaki Nisan 2020 Değişiklikleri

Comments


bottom of page