top of page

Aradığınız yazıyı bulamamanız veya hata alınması halinde arama kısmını kullanarak ulaşabilirsiniz.

Senet Nedir? Senetlerin İcraya Verilmesi

Güncelleme tarihi: 7 Mar 2022

Senet Nedir? Halk dilinde senet, kanunda bono olarak kıymetli evraklardan sayılan, bir kimsenin ödemeye ya da yapmaya borçlu olduğu şeyi göstermek üzere imzalayıp ilgiliye verdiği kambiyo niteliğini haiz belgedir. Senetlerin icraya verilmesi, ilamlı icra (ilgili makale için tıklayınız.) ve ilamsız icra yolundan ayrı olarak düzenlenmiştir. Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu, alacaklının elinde kambiyo senedi niteliğinde bir belge olan ve Türk Ticaret Kanununda sayılan poliçe, bono ve çek şeklinde bir kıymetli evraka dayanarak haciz yolu ile icra takibine başvurulmasıdır.

Senet Nedir? Senetlerin İcraya Verilmesi
Senet Nedir? Senetlerin İcraya Verilmesi | Av. Feyzullah ALTAŞ

Bir belgenin senet yani kambiyo senedi olması için aşağıdaki unsurları içermesi gerekmektedir:


a) Senet metninde “bono” veya “emre yazılı senet” kelimesini ve senet Türkçe’den başka bir dille yazılmışsa, o dilde bono veya emre yazılı senet karşılığı olarak kullanılan kelime,

b) Kayıtsız ve şartsız belirli bir bedeli ödemek vaadi,

c) Vade, (Vadesi gösterilmemiş olan bono, görüldüğünde ödenmesi şart olan bir bono sayılır.)

d) Ödeme yeri,

e) Kime veya kimin emrine ödenecek ise onun adı,

f) Düzenlenme tarihi ve yeri,(Açıklık bulunmadığı takdirde senedin düzenlendiği yer, ödeme yeri ve aynı zamanda düzenleyenin yerleşim yeri sayılır. Düzenlendiği yer gösterilmeyen bir bono, düzenleyenin adının yanında yazılı olan yerde düzenlenmiş sayılır.)

g) Düzenleyenin imzası


Kambiyo senedi olan senet aslı ile birlikte icra dairesine haciz yolu ile takip yapılması için sözlü ya da yazılı olarak başvurulur. İcra memuru senedin kambiyo senedi olduğunu ve vadesinin geldiğini görürse, borçluya senet sureti ile birlikte hemen bir ödeme emri gönderir.


Borçlu, kendisine ödeme emrinin tebliğinden itibaren 10 gün içinde borcu ödemeye veya mal bildiriminde bulunmaya mecburdur. Borçlu, senet üzerindeki imzanın kendisine ait olmadığını veya senedin kambiyo senedi vasfını taşımadığını düşünüyor ise 5 gün içinde icra mahkemesine bir dilekçe ile şikayet yoluna başvurabilir. Yine borçlu, kendisinin borçlu olmadığı veya borcun itfa edildiği veya mehil verildiği veya alacağın zaman aşımına uğradığı veya yetki itirazını sebepleri ile icra mahkemesine 5 gün içinde itiraz yolu ile bildirmelidir. Bu itiraz satıştan başka icra takip muamelelerini durdurmaz.

İcra mahkemesi, borçlunun itirazının kabulüne veya reddine karar verebilir. Kabulü halinde takibin veya ödeme emrinin iptaline hükmolunur. Reddine karar verildiğinde, alacaklı, kararın kesinleşmesini beklemeksizin takibe devam edebilir. Bu kararlar istinaf/temyiz sınırlarına göre üst mahkemelere taşınabilir.


Borçlunun borcu ödememesi halinde, üzerine kayıtlı mal varlığına ilişkin haciz işlemlerine geçilecek ve yapılan hacizler neticesinde satış yapılarak alacaklının borcu tahsil edilecektir. Borcun ödeme tarihine göre, yapılan icra takip harç ve masrafları da borçluya yüklenmektedir.


Senet Nedir? Senetlerin İcraya Verilmesi

Comments


bottom of page