top of page

Aradığınız yazıyı bulamamanız veya hata alınması halinde arama kısmını kullanarak ulaşabilirsiniz.

Sosyal Medyada Hakaret ve Manevi Tazminat

Günümüz koşullarında sosyal medya hayatımızın her alanına etki etmekle birlikte, sosyal medya üzerinden gerçekleşen iletişimlerde de çeşitli suçlar işlenebilmektedir. Bu suçlardan en çok karşılaşılanı ise Türk Ceza Kanunu 125. maddesinde yer alan hakaret suçudur.

Öncelikle suçun kanuni tanımına bakmak gerekirse:

Hakaret

Madde 125- (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

(3) Hakaret suçunun;

a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,

b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

(4) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.

(5) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.


Sosyal medya yolu ile hakaret suçu yukarıda yer verilen TCK 125/2 maddesi kapsamında cezalandırılmaktadır. Bu anlamda, facebook, twitter, instagram, whatsapp gibi uygulamalar üzerinden yazılı veya sözlü şekillerde meydana gelebilmektedir. Bu durumlarda mağdurların polis veya savcılık kanalı ile şikayette bulunmaları halinde şüpheliler hakkında kamu davası açılmaktadır. Suçun ispatı hususunda ekran görüntüleri veya telefon kayıtları delil olarak kabul edilmektedir.


Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hariç; hakaret suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, mağdurun şikayetine bağlıdır.


Yine bahse konu suç uzlaşmaya tabi suçlardan olup, soruşturma aşamasında dava açılmadan önce uzlaşma imkanı mümkün olabilmektedir.


Bahse konu hakaret suçunun işlenmesi ile birlikte Türk Borçlar Kanunu 58. madde uyarınca manevi tazminat isteminde de bulunulabilmektedir. Manevi tazminat istemi, savcılık veya ceza mahkemesi sürecinden ayrı olarak asliye hukuk mahkemesinde alacak davası şeklinde açılarak mahkemeden talep edilmektedir. Manevi tazminat miktarı her olay ve taraflar için ayrı olarak hakim tarafından takdir edilir.


Whatsapp üzerinden hakaret suçuna ilişkin mağdur ve müşteki vekili olarak takip etmiş olduğumuz benzer bir davada aşağıdaki şekilde sanığın cezalandırılmasına karar verilmiştir:


T.C.

ANKARA

21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO :2021/... Esas

KARAR NO :2021/...

[C.SAVCILIĞI ESAS NO] :2020/.....

GEREKÇELİ KARAR

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A


HAKİM :....

KATİP :....

DAVACI :K.H.

MÜŞTEKİLER :1- ....

2-....

VEKİLLERİ : Av. Feyzullah ALTAŞ, Kızılay Mah. Şehit Adem Yavuz Sok. No:16/16 06420 Çankaya/ ANKARA

SANIK :...

SUÇ :Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret

SUÇ TARİHİ :11/06/2020

SUÇ YERİ :Merkez/ANKARA

KARAR TARİHİ :02/07/2021

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İDDİA:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 09/12/2020 tarih ve 2020/... soruşturma 2020/....esas, 2020/... iddianame numaralı iddianamesiyle, sanığın müştekilere karşı, hakaret suçunu işlediğinden bahisle Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca cezalandırılması maksadıyla kamu davası açılmıştır.

ŞİKAYET:

Müştekiler vekili şikayet/ beyan dilekçesinde özetle: Müvekkillerine hakaret eden sanıktan şikayetçi olduklarını belirtmiş ve mahkememizden sanığın cezalandırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

SAVUNMA:

Sanık ..., 03/03/2021 tarihli dilekçesinde özetle: Müşteki ...'in, eşinin kaza geçirmesinden sonra içerisine girdiği tahrikkar tutum nedeniyle suça konu mesajı gönderdiğini belirtmiş ve mahkememizden lehine olan tüm hükümlerin uygulanmasına karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLER:

1-Sanığa ait nüfus kayıt örneği.

2-Sanığa ait adli sicil kaydı.

3-Suça konu mesajlara ilişkin ekran çıktıları.

KABUL, DEĞERLENDİRME ve GEREKÇE;

Somut olayda: Olay günü sanığın, babasının arkadaşı olan müşteki ...'ın geçirdiği trafik kazası sonrasında muhatap olduğu müşteki ...'e, whatsapp uygulaması üzerinden "...." şeklinde mesaj gönderdiği,

...

Yargılama itibariyle sanığın sübuta eren "....gerizekalı, ....ag..ya ben sana beddua etmiyorum, etmem de, srnin ettiğin bedduayı da takmıyorum, köpeklerin duası kabul olsaydı gökten kemik yağarmış....." şeklinde mesaj atma fiilinin Türk Ceza Kanununun 125/2-1. Maddesinde düzenlenen hakaret suçunu oluşturduğu,

...

anlaşılmıştır.

Bu nedenlerle, basit yargılama usulü uygulanmak suretiyle icra olunan yargılama sonucunda, sanığın neticeten 1.120,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, hakkında verilen hükmün açıklanmasının Ceza Muhakemesi Kanununun 231.maddesi uyarınca geri bırakılmasına karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Sanık ...'ın, katılanlar ...'ya karşı "Hakaret" suçunu işlediği sabit görüldüğünden eylemine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 125/2-1. maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, meydana gelen zararın ağırlığı ve failin kastı da göz önünde bulundurularak TAKDİREN ve TERCİHEN 90 TAM GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-Cezanın, sanığın geleceği üzerindeki olası olumsuz etkileri lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesine uyarınca cezadan 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 75 TAM GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3-Basit Yargılama Usulü uygulanmak suretiyle neticelendirilen iş bu davada Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 251/3-son cümle maddesi uyarınca sanık hakkında verilen cezadan 1/4 oranında indirim yapılarak sanığın neticeden 56 TAM GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

4-Sanık hakkında verilen cezada başkaca artırım ve indirim yapılmasına YER OLMADIĞINA,

5-Sanığa verilen 56 tam gün adli para cezasının sanığın ekonomik durumu ve şahsi halleri göz önüne alınarak 5237 Sayılı TCK’nın 52/2 maddesi uyarınca 1 tam gün karşılığı takdiren 20,00-TL’den paraya çevrilerek sanığın (56*20,00= Tam Gün karşılığı ) 1.120,00 TL ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİNE,

Sanığa verilen 1.120,00 TL adli para cezasının; 5237 sayılı TCK’nın 52/4 maddesi uyarınca, verilen adli para cezasının tutarı, paranın alım gücü, sanığın ekonomik durumu ve şahsi halleri dikkate alınarak 4 AYDA 4 EŞİT TAKSİT HALİNDE SANIKTAN TAHSİLİNE,

Sanığa verilen adli para cezasının, hüküm kesinleştikten sonra Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan tebligata rağmen 30 gün içinde ödenmeye başlanmaması ve ödenmeye başlanmayım devam edilmemesi hâlinde 5275 sayılı kanunun 106. Maddesi uyarınca işlem tesis edileceğinin İHTARINA, (İhtarat Yapılamadı.)

6-Sanığın, adli/arşiv sicil kaydında sabıkasının olmadığı, katılanın yargılamaya konu olan suçtan kaynaklanan -Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında basit bir araştırmayla belirlenebilecek bir nitelikte- maddi bir zararının bulunmadığı, sanığın tekrar suç işlemeyeceği yönünde mahkememizde olumlu bir kanaatin hâsıl olduğu ve sanığın 6008 sayılı Kanun'un 7. maddesiyle değişik CMK.nın 231/6. maddesi gereğince hakkında mahkumiyet kararı verilmesi halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesini kabul ettiği anlaşılmakla 5271 sayılı CMK.nın 231/5-6. maddeleri gereğince sanık hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

...

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, kararın tebliğ tarihinden itibaren (7) yedi gün içerisinde, mahkememize ya da bulunulan yer Mahkemesi'ne verilecek dilekçeyle veya mahkememiz zabıt katibine tutanakla tevsik olunacak ve hakim tarafından onaylanacak beyanla tutuklu/hükümlü olunması durumunda tutuklu/hükümlü bulunduğu cezaevi zabıt katibi veya ceza infaz kurumu müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek mahkememiz veya Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde İTİRAZ yasa yolu açık olmak üzere karar verildi.02/07/2021


*Karar itiraz edilmeksizin kesinleşmiştir.


Sosyal Medyada Hakaret ve Manevi Tazminat


Comments


bottom of page