top of page

Aradığınız yazıyı bulamamanız veya hata alınması halinde arama kısmını kullanarak ulaşabilirsiniz.

İşten Çıkış Kodları Nelerdir?

Güncelleme tarihi: 7 Mar 2022

İş sözleşmelerinin çeşitli nedenlerle sonlanması halinde, işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na yaptıkları İşten Ayrılış Bildirgeleri üzerinde ve yine işçilerin hizmet cetvellerinde işten ayrılışlar nedenini belirten kod işten çıkış kodu olarak yer almaktadır. Bu kod ile birlikte işçinin işsizlik maaşı alması gibi değerlendirmeler yapılmakla birlikte, kanuni olarak kesin bir tespit ifade etmemektedir. Nitekim, açılan davalar sonucunda örneğin işçi haksız bir sebeple işten çıkarılması halinde verilen mahkeme kararı ile işverenin haksız feshi şeklinde değişiklik yapılabilmektedir. Bu nedenle işten çıkış kodlarının hak kayıplarına uğranılmaması adına gerçeğe uygun şekilde uygulanmasında fayda vardır.

1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi

2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi

3- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)

4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi

5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi

8- Emeklilik (yaşlılık) veye toptan ödeme nedeniyle

9- Malulen emeklilik nedeniyle

10- Ölüm

11- İş kazası sonucu ölüm

12- Askerlik

13- Kadın işçinin evlenmesi .

14- Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması

15- Toplu işçi çıkarma

16- Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli

17- İşyerinin kapanması

18- İşin sona ermesi

19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu kod kullanılır)

20- Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu kod kullanılır)

21- Statü değişikliği

22- Diğer nedenler

23- İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih

24- İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih

25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih

26- Disiplin kurulu kararı ile fesih

27- İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih

28- İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih

29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih (Bu madde daha sonra 42 ve devamı kodlar olarak değiştirilmiştir.)

30- Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullan Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu kod kullanılır)

31- Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih

32- 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile feshi

33- Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi

34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih

37- KHK ile kamu görevinden çıkarma

38- Doğum nedeniyle işten ayrılma

39- 696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş

40- 696 KHK ile kamu işçiliğine geçilememesi sebebiyle çıkış

42- İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

43- İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.

44- İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

45- İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.

46- İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

47- İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

48- İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut birayda üç işgünü işine devam etmemesi.

49- İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

50- İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.


İşten Çıkış Kodları Nelerdir?

Commentaires


bottom of page