top of page

Aradığınız yazıyı bulamamanız veya hata alınması halinde arama kısmını kullanarak ulaşabilirsiniz.

İşverenin Haklı Feshi (Hırsızlık İddiası)

İş hukukunda çokça karşılaşılan bir fesih türü de İş Kanunu Madde 25/2'te yer alan iş akdinin haklı sebeplerle derhal feshi yani işverenin haklı feshidir. Bunlardan en çok karşılaşılan sebep ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri nedeniyle derhal feshedilmesi genel adıyla hırsızlık durumudur.

İşverenin Haklı Feshi
İşverenin Haklı Feshi | Av. Feyzullah ALTAŞ

Kanunda bu sebepten sayılan hallerden bazıları şunlardır:

a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.

c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.

e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.


Derhal fesih hakkını kullanma süresi

Bu maddede yer alan derhal fesih hakkı, işverenin feshe konu sebebi öğrendiği tarihten itibaren altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz. Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre uygulanmaz.


Görüldüğü üzere, yukarıda sayılan haller pek çok işyerinde karşılaşılabilen durumlardandır. Zira bunlardan en çok karşılaşılanlardan biri de hırsızlık suçlamasıdır. Hırsızlık iddiası ayrıca TCK anlamında suç teşkil edeceğinden suç duyurusunda bulunulması halinde ayrıca ceza davası da açılacaktır. İşverenlerin, bazen yüksek kıdemli işçilerine kıdem tazminatı ödememek için bu tür iddialarla iş akdinin sonlandırılabildiği görülmektedir. Ancak bu iddia basit bir iddia olmayıp, aksi kanıtlandığında işveren için ayrıca iftira suçunu da oluşturma ihtimali bulunmaktadır.


İşçiler yönünden de hırsızlık iddiası gerçek olması durumunda bu durum açık bir fesih nedenidir. Zira, Yargıtay da son güncel kararlarında işyerindeki boş çikolata kutusunun alınmasını dahi haklı fesih nedeni saymıştır. ( Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 2015/22-1591K. 2018/185 T. 7.2.2018) Bu nedenle böyle bir iddia karşısında bir avukata danışılması hem tazminat alacakları yönünden hem de cezai boyutu yönünden önemlidir.


İşverenin Haklı Feshi (Hırsızlık İddiası), İş Hukuku

bottom of page