top of page

Aradığınız yazıyı bulamamanız veya hata alınması halinde arama kısmını kullanarak ulaşabilirsiniz.

İdari Yargı Zımni Ret Süre Değişikliği

Güncelleme tarihi: 26 Nis 2022

tarihinde 31541 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda yer alan zımni ret süresi 60 günden 30 güne düşürülmüştür. Söz konusu değişiklik idareye yapılan başvurular karşı açılacak davalarda çok fazla önem arz etmektedir. Zira, idarenin başvurulara cevapları daha önceki 60 günlük süreyi geçebilmekte ve dava açma süresi 60 günden itibaren başlamaktayken, şimdi bu süre 30 güne indirilmiştir. Bu anlamda idareye herhangi bir şekilde başvuru yapan kişilerin bir cevap alamaması halinde başvurudan itibaren en geç 90 gün içerisinde dava açması gerekmektedir. Aksi halde davalar süre yönünden reddedilecektir.

Yapılan Kanun düzenlemesi sonrası ilgili maddelerin güncel hali şu şekildedir:


İdari makamların sükutu:

Madde 10 – 1. İlgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilirler.

2.Otuz gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer otuz günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştaya, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilirler. Otuz günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse ilgili bu cevabı, isteminin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebilir. Bu takdirde dava açma süresi işlemez. Ancak, bekleme süresi başvuru tarihinden itibaren dört ayı geçemez. Dava açılmaması veya davanın süreden reddi hallerinde, otuz günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari makamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren altmış gün içinde dava açabilirler.


Üst makamlara başvurma:

Madde 11 – 1. İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur.

2. Otuz gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır.


Uygulamadan örnekler

1-Daha önceki düzenlemeye göre

01.01.2021 tarihinde idareye yapılan başvuruya 15.03.2021 tarihinde ret cevabı verilmiş olsa, dava açma süresi 60 günlük zımni ret süresinin 03.03.2021 tarihinde dolmasıyla başlamaktadır. Bu anlamda idarenin cevabı 15.03.2021 tarihinde diye davanın 09.05.2021de açılması halinde dava süreden reddedilebilecektir.


2-Güncel düzenlemeye göre

01.01.2021 tarihinde yapılan başvuruya 15.03.2021de ret cevabı verilmiş olsa, dava açma süresi 31.01.2021 tarihinde başlayacak ve 02.04.2021 tarihinde dava açma süresi dolacaktır.


Her iki örnekte de, idare 15.01.2021 tarihinde ret cevabı vermiş olursa bu durumda 16.3.2021de dava açma süresi dolmaktadır.


Yine güncel düzenleme ile idarenin vermiş olduğu cevabın kesin olmaması hallerindeki altı aylık süre de dört aya indirilmiştir.


Zımni ret konusu pek çok vatandaşımız tarafından bilinmemekte ve ret cevabı geldiğinde dava açılması için tarafımızla görüşülse de, zımni ret hususu nedeniyle aslında dava açma süresinin çok önceden dolmuş olabildiği çokça karşılaşıldığından, dava açma amacıyla idareye yapılacak başvurularda bu hususlara dikkat edilmesini ve gerekirse idare hukuku avukatı eşliğinde süreci takip etmelerinde fayda olacaktır. Aksi hallerde dava konusunda ne kadar haklı olunursa olunsun mahkeme işin esasına giremeyecektir. Nitekim, usul esasa mukaddemdir. (Usul esastan önce gelir.)

***Yazıda belirtilen husus Danıştay kararlarında yer alması nedeniyle ve süre nedeniyle hak kaybına uğranılmaması amacıyladır. İdarenin daha sonradan verdiği cevaplara karşı da dava açılabilmekle birlikte aksi içtihatlar nedeniyle riske atılmaması amaçlanmıştır. 4 aylık bekleme süresi idarenin bir yanıt vermesi ancak bu yanıtın kesin olmaması halidir. Bu nedenle riske atılmaması için öncelikle zımni ret süresine göre hareket edilmeli, eğer zımni redde karşı dava süresi geçmişse risk göze alınarak gelen cevaba karşı 60 gün içinde dava açılmalıdır.


İdari Yargı Zımni Ret Süre Değişikliği

bottom of page