top of page

Aradığınız yazıyı bulamamanız veya hata alınması halinde arama kısmını kullanarak ulaşabilirsiniz.

Sözleşmeli Personele Yolluk Ödenir Mi?

Sözleşmeli personelin görev yeri değişikliği hallerinde bazı idarelerce yolluk(harcırah) ödenmediği görülmektedir. Ancak sözleşmeli personelin kadrolu personelden bu konuda hiçbir farkı bulunmamakta olup, harcırah mevzuatı gereğince sözleşmeli personele hak ettiği yolluk ödenmelidir.

Sözleşmeli Personele Yolluk Ödenir Mi?
Sözleşmeli Personele Yolluk Ödenir Mi?

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın 4. maddesinde daha önceden yer almış olan "Sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenmez" ibaresi Danıştay 2. Dairesinin 26/12/2013 tarihli ve E:2009/140, K:2013/12270 sayılı kararı "görev yeri değişikliği nedeniyle kamu hizmetinin yürütülmesinden kaynaklanan külfetin kamuca karşılanması amacıyla sözleşmeli personele harcırah ödenmesi gerektiğinden, anılan ibarede hukuka uyarlık görülmediği" gerekçesi ile iptal edilmiştir.

Danıştay kararı sonrasında yeni bir düzenleme de yapılmamış olup; mevzuatımızda sözleşmeli personelin Harcırah Kanunu'ndan yararlanmasına engel bir hüküm bulunmamaktadır.


İdarelerin bu duruma rağmen sözleşmeli personele tayin hallerinde yolluk ödememesi hallerinde idareye yazılı bir başvuru yapılmalı ve dilekçeye verilen cevap neticesinde idari dava açma süresi (bkz.) içinde yetkili idare mahkemesine dava açılması gerekmektedir. İdarenin altmış gün içerisinde cevap vermemesi halinde de talebin reddedildiği kabul edilmektedir.


Sözleşmeli personele yolluk ödenmemesi halinde idari yargıda iptal davası açarak tarafınıza yolluk ödenmesini sağlanabilmektedir. Bu tür davaların duruşmasız olarak takip edilmesi Türkiye'nin her yerindeki yolluk talebinize ilişkin dava takibi mümkündür.

Comments


bottom of page