top of page

Aradığınız yazıyı bulamamanız veya hata alınması halinde arama kısmını kullanarak ulaşabilirsiniz.

Sanığın Duruşmada Hazır Bulunması (Yargıtay 16. Ceza Dairesi Bozma Kararı-Yeni)

Sanığın duruşmada hazır bulunması, ceza yargılamasına esas olan yüz yüzelik ilkesinin bir gereğidir. Yüz yüzelik, amacı gerçeğin ortaya çıkması olan ceza hukukunda vicdani kanının oluşmasını sağlayan; aslında tarafların birbirlerini etkili olarak anlatma bir anlamda dokunma imkanının bulunduğu bir ilkedir.


Kanun koyucu yaptığı düzenlemelerle öncelikle tarafların duruşmada bizzat hazır olmasını, aksi halde durumun gerektirdiği koşullarda farklı yöntemlerin uygulanabileceğini belirtmiştir. Yani öncelik her zaman tarafların duruşmada bizzat hazır olmasıdır.


Yine aynı şekilde ceza davalarında sözlü yargılama, yazılı yargılamadan daha fazla önem arz etmektedir. Zira, ceza davalarında hukuk davalarında olduğu gibi gerçeğin ortaya çıkması yönündeki kurallar esnektir.


Ceza Muhakemesi Kanununun 193. maddesi uyarınca Kanunun ayrık tuttuğu hâller saklı kalmak üzere, hazır bulunmayan sanık hakkında duruşma yapılmaz. Gelmemesinin geçerli nedeni olmayan sanığın zorla getirilmesine karar verilir. Sanık hakkında, toplanan delillere göre mahkûmiyet dışında bir karar verilmesi gerektiği kanısına varılırsa, sorgusu yapılmamış olsa da dava yokluğunda bitirilebilir.


5271 S.lı Ceza Muhakemesi Kanunun 196/4. maddesi şu şekildedir:


(4)Hâkim veya mahkemenin zorunlu gördüğü durumlarda, aynı anda görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin kullanılması suretiyle yurt içinde bulunan sanığın sorgusu yapılabilir veya duruşmalara katılmasına karar verilebilir."


Aşağıda yer aldığı üzere güncel Yargıtay kararımızda zorunluluğa ilişkin herhangi bir gerekçe gösterilmeden sanığın bizzat duruşmada hazır edilmeksizin sesli ve görüntülü iletişim sistemi(SEGBİS) vasıtası ile savunması alınması Yargıtay ilgili dairesince başka yönleri incelenmeksizin bozma nedeni görülmüştür.


YARGITAY 16. Ceza Dairesi

Esas No: 2019/ Karar No : 2019/ Suç : Silahlı terör örgütüne üye olma Suç tarihi : 13.12.2017

Hüküm : TCK’nın 314/2, 3713 sayılı Kanunun 5, TCK’nın 62, 53, 58/9, 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet kararına ilişkin istinaf başvurusunun düzeltilerek esastan reddi Temyiz edenler : Sanık ve müdafii Tebliğnamedeki düşünce : Düzeltilerek Onama Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle; Temyiz edenin sıfatı, başvurunun süresi, kararın niteliği ve temyiz sebebine göre dosya incelendi, gereği düşünüldü; Temyiz talebinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi; Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; ...Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan, yargılamasının yapıldığı ..... Ağır Ceza Mahkemesince CMK'nın 196/4. maddesi uyarınca zorunluluğa ilişkin herhangi bir gerekçe gösterilmeden bizzat duruşmada hazır edilmeksizin sesli ve görüntülü iletişim sistemi(SEGBİS) vasıtası ile savunması alınan ve hakkında mahkumiyet kararı verilen sanığın hem istinaf aşamasında hem de temyiz aşamasında savunmasının SEGBİS ile alınmasından dolayı yeterli savunma yapamadığının iddia edilmesi karşısında istinaf incelemesini yapan ...Bölge Adliye Mahkemesi .... Ceza Dairesince duruşma açılıp, sanığın duruşmaya çağrılarak huzurda yeniden savunmasının alınması gerektiği, aksi takdirde SEGBİS ile savunmasının alınmasının gerekmesi halinde huzurda bulundurulmamasının hangi zorunluluktan kaynaklandığına dair gerekçenin belirtilmek suretiyle yargılamaya devamla bir hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden, duruşma açılmaksızın, dosya üzerinden sanığın yokluğunda yazılı gerekçe ile esastan ret kararı verilerek CMK’nın 280/1. maddesine aykırı davranılması, Kanuna aykırı olup, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün öncelikle bu nedenle BOZULMASINA, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre, atılı suç için kanun maddelerinde öngörülen ceza miktarı ve mevcut delil durumu gözetilerek tahliye talebinin reddi ile tutukluluk halinin devamına, 28.02.2019 tarihinde yürürlüğe giren 20.02.2019 tarih ve 7165 sayılı Kanunun 8. maddesiyle değişik 5271 sayılı Kanunun 304. maddesi uyarınca dosyanın .... Ağır Ceza Mahkemesine, kararın bir örneğinin ... Bölge Adliye Mahkemesi ... Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 26.12.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Comments


bottom of page