top of page

Aradığınız yazıyı bulamamanız veya hata alınması halinde arama kısmını kullanarak ulaşabilirsiniz.

İvedi Yargılama Usulü

Güncelleme tarihi: 7 Mar 2022

İdari Yargılama Usulü Kanununa 18/6/2014 tarihli 6545 sayılı Kanunun 18. maddesiyle eklenen 20/A maddesiyle bir kısım sayılan işlemlerden doğan uyuşmazlıklar hakkında ivedi yargılama usulü uygulanmaya başlamıştır. Peki ivedi yargılama usulü nedir, hangi işlemlerde uygulanır? İdari davalardan farkları nelerdir? (Bknz. İdari davalar ve idari dava açma süresi)

İvedi yargılama usulü, normal idari yargılama usullerinden ayrı olarak düzenlenmiş ve bu usul hükümlerine göre davaların yürütüleceği belirlenen özel bir düzenlemedir.


Hangi işlemlerden doğan uyuşmazlıklarda uygulanır?

1) İhaleden yasaklama kararları hariç ihale işlemleri.

2) Acele kamulaştırma işlemleri.

3) Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları.

4) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca yapılan satış, tahsis ve kiralama işlemleri.

5) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca, idari yaptırım kararları hariç çevresel etki değerlendirmesi sonucu alınan kararlar.

6) 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca alınan Cumhurbaşkanı kararları.


Dava Açma Süresi

Normal idari davalardan farklı olarak bu davalarda altmış gün değil otuz gündür.


Üst Makamlara Başvuru

İdari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, ivedi yargılama usulünde istenemez, süre hesabında dikkate alınmaz.


Yargılama Usulü

Yedi gün içinde ilk inceleme yapılır ve dava dilekçesi ile ekleri tebliğe çıkarılır.


Savunma Süresi

Savunma süresi dava dilekçesinin tebliğinden itibaren on beş gün olup, bu süre bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on beş gün uzatılabilir. Savunmanın verilmesi veya savunma verme süresinin geçmesiyle dosya tekemmül etmiş sayılır.


Yürütmenin durdurulması istenebilir mi? YD Kararına itiraz edilebilir mi?

Bu davalarda yürütmenin durdurulması talep edilebilir ancak bu talebe ilişkin olarak verilecek kararlara itiraz edilemez.


Karar Süresi

Dosyanın tekemmülünden itibaren en geç bir ay içinde karara bağlanır. Ara kararı verilmesi, keşif, bilirkişi incelemesi ya da duruşma yapılması gibi işlemler ivedilikle sonuçlandırılır.


Kanun Yolu

Verilen nihai kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir. Yani verilen kararlara karşı istinaf kanun yoluna başvurulmamakta, doğrudan temyiz başvurusunda bulunulmaktadır.


Temyiz dilekçeleri üç gün içinde incelenir ve tebliğe çıkarılır. Temyiz dilekçelerine cevap verme süresi beş gündür. Danıştay evrak üzerinde yaptığı inceleme sonunda, maddi vakalar hakkında edinilen bilgiyi yeterli görürse veya temyiz sadece hukuki noktalara ilişkin ise yahut temyiz olunan karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise işin esası hakkında karar verir. Aksi hâlde gerekli inceleme ve tahkikatı kendisi yaparak esas hakkında yeniden karar verir. Ancak, ilk inceleme üzerine verilen kararlara karşı yapılan temyizi haklı bulduğu hâllerde kararı bozmakla birlikte dosyayı geri gönderir. Temyiz üzerine verilen kararlar kesindir.


Temyiz istemi en geç iki ay içinde karara bağlanır. Karar en geç bir ay içinde tebliğe çıkarılır.


Sonuç olarak; ivedi yargılama usulüne tabi olan konularda, normal idari yargılama usulü uygulanmamakta olup, dava süreci kanunen toplamda 6 aylık bir süreye tabi olup, bu süre içerisinde karar kesinleşmektedir.

Comments


bottom of page