top of page

Aradığınız yazıyı bulamamanız veya hata alınması halinde arama kısmını kullanarak ulaşabilirsiniz.

Sözleşmeli Erlerin Uzun Süreli Hastalıklarda Rapor Nedeniyle Sözleşmesi Feshedilemez (YD Kararı)

Güncelleme tarihi: 26 Oca 2022

Sözleşmeli Erlerin kanser, tüberküloz, kronik böbrek yetmezliği ile ruh ve sinir hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalanması halinde sağlık kurulları raporlarında gösterilecek lüzum üzerine, toplam olarak ve fiilen üç yılı geçmemek şartıyla tedavi, istirahat veya hava değişimine tabi tutulabilir ve bunların da ilişikleri kesilmez. Söz konusu husus 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nda yer almış olup, toplamda 90 günlük tedavi süresini geçmesi nedeniyle sözleşmesi feshedilen sözleşmeli er hakkında açtığımız davada açık hukuka aykırılık ve telafisi mümkün olmayan zararlar doğacağından yürütmeyi durdurma ve akabinde iptal kararı verilmiştir. Aşağıda karar metnine yer verilmiştir.

ANKARA ...

İDARE MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2020/....


YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI

İSTEYEN (DAVACI) : ......

VEKİLİ : AV. FEYZULLAH ALTAŞ

KARŞI TARAF (DAVALI) : JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

İSTEMİN ÖZETİ :Davacı tarafından, uzman onbaşı olarak görev yapmakta iken, sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin olup, .... tarihinde tebliğ edilen işlemin; hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesi ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

SAVUNMA ÖZETİ : Davacının üç ayı geçecek şekilde istirahat raporu aldığı, davacı hakkında düzenlenen sağlık kurulları raporlarında davacının hastalığının uzun süreli tedavi gerektirdiğine yönelik bir ibare olmadığı, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek davanın ve yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara ...İdare Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü:

Dava; davacı tarafından, uzman onbaşı olarak görev yapmakta iken, sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin olup, .... tarihinde tebliğ edilen işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6352 sayılı Yasayla değişik 27. maddesinin 2. fıkrasında, idare mahkemelerinin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilecekleri, uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabileceği, yürütmenin durdurulması kararlarında idari işlemin hangi gerekçelerle hukuka açıkça aykırı olduğu ve işlemin uygulanması halinde doğacak telafisi güç veya imkânsız zararların neler olduğunun belirtilmesinin zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

25.03.1986 tarih ve 19058 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun ''Tedavi'' başlıklı 10. maddesinde; ''Uzman erbaşlar ve bunların bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin tüm sağlık işlemleri hakkında, 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak, uzman erbaşların hava değişimi ve istirahat süresinin toplamı, tedavi süresi hariç olmak üzere istirahat ve hava değişiminin başladığı tarihten geriye doğru son bir yıl içerisinde üç ayı geçemez. Sürenin hesaplanmasına en son alınan hava değişimi ve istirahat süresi dahil edilir. Hava değişimi ve istirahat süresi üç ayı geçenlerin Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. Bunlardan barışta ve savaşta görev esnasında veya görev dışında görevlerinden dolayı bir saldırıya veya kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına yakalananların, iyileşinceye kadar ilişikleri kesilmez, izinli sayılırlar. Ayrıca, kanser, tüberküloz, kronik böbrek yetmezliği ile ruh ve sinir hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlar, sağlık kurulları raporlarında gösterilecek lüzum üzerine, toplam olarak ve fiilen üç yılı geçmemek şartıyla tedavi, istirahat veya hava değişimine tabi tutulabilir ve bunların da ilişikleri kesilmez...'' hükmü yer almıştır.

Dosyanın incelenmesinden, uzman onbaşı olarak görev yapan davacının, Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi .... Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden .... tarihinde "anksiyete bozukluğu" tanısıyla 45 (kırkbeş) gün; .... tarihinde "anksiyete bozukluğu" tanısıyla 30 (otuz) gün ve .... tarihinde "anksiyete bozukluğu" tanısıyla 30 (otuz) gün istirahat raporu aldığı, bahsi geçen istirahat raporlarının süresinin doksan günü aştığı gerekçesiyle dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükmü incelendiğinde, kanser, tüberküloz, kronik böbrek yetmezliği ile ruh ve sinir hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların, sağlık kurulları raporlarında gösterilecek lüzum üzerine toplam olarak ve fiilen üç yılı geçmemek şartıyla tedavi, istirahat veya hava değişimine tabi tutulabileceği ve bu kişilerin ilişiklerinin istirahat süresi son bir yıl içerisinde üç ayı geçse bile kesilmeyeceği görülmektedir.

Olayda, davacı hakkında düzenlenen ..... Sağlık Bilimleri Üniversitesi ...Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin .... tarihli Sağlık Kurulu Raporu'nda, davacıya "uzun süreli tedavi gerektirir bir bozukluk ve anksiyete bozukluğu" tanısı konulmuştur.Bu durumda, davacıya ruh ve sinir hastalığı olan "anksiyete bozukluğu" tanısı konulduğundan ve hakkında düzenlenen sağlık kurulu raporunda uzun süreli tedavi gerektireceği belirtildiğinden, istirahat süresinin üç ayı aştığından bahisle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Öte yandan, hukuka aykırılığı tespit edilen dava konusu işlemin uygulanması halinde davacı yönünden telafisi güç zararların oluşacağı da açıktır.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden, 2577 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere,09/10/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Üye Üye


Aynı dosyada yine aşağıda tamamlanan gerekçe ile de iptal kararı verilmiştir:

"Öte yandan, Anayasa'nın 125. maddesinde, idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu kurala bağlanmış olup, hukuka aykırılığı sabit olan dava konusu işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı parasal ve özlük haklarının dava tarihi olan ..... tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal ve özlük haklarının dava tarihinden (..../2020) itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine, ... , kararın tebliğini izleyen günden itibaren (30) gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere, 25/12/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Başkan Üye Üye


Karar, Bölge İdare Mahkemesi tarafından da onanarak kesinleşmiştir.


Sözleşmeli Erlerin Uzun Süreli Hastalıklarda Rapor Nedeniyle Sözleşmesi Feshedilemez (YD ve İptal Kararı)

Comments


bottom of page